ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466871
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
185
233
1263
461953
8818
11422
466871

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 19:25:43

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00     อำนาจหน้าที่สภาเกษตรกรจังหวัด
            (1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด
            (2) ประสานนโยบายและการดำเนินงานระหว่างองค์กรเกษตรกร เกษตรกร สถาบันวิจัย
                 สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ

            (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และยุวเกษตรกร
                 ในจังหวัด ในรูปแบบต่าง ๆ

            (4) เสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อบูรณาการ
                 เป็นแผนแม่บทเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

            (5) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร
                 และยุวเกษตรกร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
                 อย่างครบวงจรและยั่งยืน

            (6) เสนอนโยบายและแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม
                 รวมทั้งราคาผลผลิตทางเกษตรกรรม
ที่ไม่เป็นธรรม ต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ
            (7) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะนำแก่เกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
            (8) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้
            (9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ

     อำนาจหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
            (1) รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของสภาเกษตรกรจังหวัด
            (2) รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
            (3) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรได้ทราบถึงนโยบาย
                 แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัด
และการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด
            (4) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานการวิจัยและ
                 องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผลผลิต การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม
                 รวมทั้งการตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
            (5) ประสานการดำเนินงานกับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
            (6) จัดทำรายงานประจำปีของสภาเกษตรกรจังหวัด
            (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดมอบหมาย

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017