วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาเจริญ เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (OPC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานนะประธานคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหาร
จัดการข้าวระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม และมอบหมายพาณิชย์จังหวัดในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยวาระการประชุม
เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 และการเชื่อมโยงตลาดนาแปลงใหญ่
ล่วงหน้ากับโรงสี/สหกรณ์  จังหวัดอำนาจเจริญ