ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

452167
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
64
273
1523
447815
5536
13854
452167

ไอพีคุณ : 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-17 02:40:09

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

        วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ตามวิสัยทัศน์จังหวัด  “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล “ ณ ห้องพญาครุฑ  ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

        เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงที่มาและแผนพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม สู่การตลาดนำการผลิตของ ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญว่า ก่อนอื่น  กระผมขอขอบคุณ  ทุกท่าน  ที่ให้เกียรติมาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่าง จังหวัดอำนาจเจริญ  กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก  และบริษัท เอส แอนด์ บี ฟูดส์ซับพลาย  จำกัด  ในครั้งนี้  โดยจะขอกล่าวถึงที่มา และแผนพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ  สู่ เกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ  พอสังเขป  ดังนี้

        ตามที่  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้เสนอแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น  ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรม  จำนวน  ๔  ยุทธศาสตร์  ได้แก่

        ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร  มุ่งเน้น  การรวมกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง  และพัฒนาด้านความรู้ เทคโนโลยี และการจัดการแก่เกษตรกรและยุวเกษตรกร

        ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร มุ่งเน้น การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม และการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร  มุ่งเน้น การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด ให้เกษตรกรเป็น  “ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม”

        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การแก้ไขปัญหานี้สินภาคการเกษตร และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนการเกษตร  มุ่งเน้น  การเสนอแนะแนวทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร

        ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๓ และ ๔  มีความเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน ยกระดับศักยภาพของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  ให้เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง  ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร  บรรลุตามวิสัยทัศน์  เมืองธรรมเกษตร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนตามนโยบาย  ๑  ตำบล  ๑  SMAE  ได้เป็นผลสำเร็จ

        จังหวัดอำนาจเจริญ  ถือเป็นจังหวัดแรกที่ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร  ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า  “เมืองธรรมเกษตร  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง”  ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มาร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการตลาดนำการผลิต ในวันนี้  ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  สำนักงาน ธกส.จังหวัด  ทั้งหน่วยงานภาคเอกชน  ได้แก่  บริษัท เอส แอนด์ บี ฟูดส์ซับพลาย จำกัด ทั้งกลุ่มเกษตรกร  ได้แก่  กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก  และเครือข่ายภาคประชาสังคม  ได้แก่  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ   

        กระผมในนามของ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ  ด้านพัฒนาการตลาดนำการผลิต  ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ  ในวันนี้   และนี่คือต้นแบบของการยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ตามแนวทางการตลาดนำการผลิต  อย่างแท้จริง  เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้าย

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017