เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวุฒิพงษ์ บุญไชย สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน นางสาวอรนามุ่งสวัสดิ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ซึ่งเป็นการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ 6 เรื่อง ได้แก่ 1)ปัญหาหนี้สิน 2)ปัญหาที่ดินทำกิน 3)ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 4)ความต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สวัสดิการ สิทธิเกษตรกร และไม่ได้รับความเป็นธรรม 5)ปัญหาราคาสินค้าเกษตร 6)ปัญหาแหล่งเงินทุน อีกทั้งสนับสนุนชุมชนระดับตำบลให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปแบบของการจัดการตนเอง

ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรได้รวบรวมปัญหาความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ตำบลดงบัง เพื่อนำไปศึกษา วิเคราะห์ เป็นแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป