วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเมืองธรรมเกษตร อำนาจเจริญ ประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล ขบวนองค์กรชุมชน สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล ชมรมร่วมด้วยช่วยกันอำนาจเจริญ เครือข่ายผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันบ้านหนองเม็ก เครือข่ายเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ ชมรมคนรักในหลวงอำนาจเจริญ ชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญ ชมรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอำนาจเจริญ หอการค้าจังหวัด เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับหน่วยงานภาคราชการ ได้แก่ พลังงานจังหวัด สำนักงานน้ำบาดาลเขต ๑๑ อุบลราชธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน จัดเวทีประกาศเจตนารมณ์และลงนามขับเคลื่อน “หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ” ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติเป็นเอกฉันท์ สนับสนุนจังหวัดอำนาจเจริญมีนโยบายใช้พลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการผลิตสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาคีเครือข่ายทุกองค์กรจึงพร้อมกันลงนามเป็นสัตยาบรรณประกาศเจตนารมณ์ให้ทุกตำบล มีหมู่บ้านที่ใช้ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ต้นแบบจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างน้อย ตำบลละ ๑-๒ หมู่บ้าน ภายในปี ๒๕๖๑ นี้

นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบต่อนโยบายสาธารณะการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในระบบการผลิตสมุนไพรอินทรีย์และเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายสาธารณะเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้เสนอให้สภาเกษตรกรแห่งชาติผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า ได้โดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้า หากมีการผลักดันและขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะของจังหวัด ก็จะสามารถเกิดความเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ ระดับตำบล และหมู่บ้านได้จริง จนนำมาสู่เวทีประวัติศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์และลงนามขับเคลื่อน “หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดอำนาจเจริญ” และที่ประชุมฯมีมติเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นศูนย์ประสานงานฯขับเคลื่อนพลังงานแสงอาทิตย์สู่เมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร อย่างเป็นทางการในวันนี้ ประธานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร กล่าว

ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามประกาศให้ “ธรรมเกษตร คือเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีอำนาจเจริญ” เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา อ.พนา ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีอำนาจเจริญ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดความเป็นรูปธรรมครอบคลุมเต็มพื้นที่ทุกตำบล อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามวิสัยทัศน์ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างคุณูปการ โอกาสนี้ หน่วยงานภาคราชการ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในระดับพื้นที่ครอบคลุมทุกตำบล จึงได้ร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์รวมพลังขับเคลื่อน “หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ” ดังนี้
๑. จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการผลิตเป็นแบบ “ธรรมเกษตร” เป็นเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ ที่ดูแลห่วงใยธรรมชาติและรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาการศึกษาเมืองธรรมเกษตรแก่ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เป็นเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะในอนาคต
๒. จะส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ มีผลผลิต พืช ผัก เห็ด ผลไม้ และสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อการบริโภค ดูแลสุขภาพ อย่างเพียงพอ ปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
๓. จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเข้าถึง ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงเรือนปลูกผัก เทคโนโลยี นวัตกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป ห้องเย็น โรงอบ บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ แหล่งทุน และการตลาดอย่างจริงจัง เพื่อให้เกษตรกรผู้ทำการผลิตเกษตรและสมุนไพรอินทรีย์ มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน มีรายได้เพิ่มขึ้น มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการทำการผลิตเกษตรและสมุนไพรอินทรีย์
๔. จะส่งเสริมค่านิยมให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความภูมิใจและบริโภคผลผลิตเกษตรและสมุนไพรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองสมุนไพร และเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองธรรมเกษตร ให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ
๕. จะส่งเสริมและพัฒนา “หมู่บ้านสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยระบบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์” ครอบคลุมทุกตำบลๆละ ๑-๒ หมู่บ้าน เป็นอย่างน้อย