ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

452178
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
75
273
1534
447815
5547
13854
452178

ไอพีคุณ : 3.239.58.199
Server Time: 2021-09-17 03:01:20

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดย นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาฯ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ โดย ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ จัดประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม โรงแรมชิตสกล ฟลาวเวอร์แลนด์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พบผลงานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร ปี ๒๕๖๑ บรรลุวิสัยทัศน์ ชี้เข้มแข็งระดับยอดยี่ยมมีผลงานดีเด่นติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ เป็นองค์กรใช้กลไกมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นเครื่องมือให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสนอให้พัฒนาความเข้มแข็งผู้แทนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จังหวัดอำนาจเจริญ ๖๕๓ คน และ ๗๕,๐๓๒ คน/หมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นต้นแบบเกษตรกร และเป็นจุดประสานงานช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเกษตรกรในหมู่บ้าน จะทำให้สภาเกษตรกรฯ เป็นสถาบันที่พึ่งของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งตนได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเกษตรกรฯคนแรกของจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีสมาชิกจากการเลือกตั้งและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สัตว์ ประมง และอื่นๆ รวมทั้งหมด ๒๑ คน ปฏิบัติหน้าที่วาระที่ ๑ และ ๒ ต่อเนื่องติดต่อกันมา ๒ วาระๆละ ๔ ปี จนกว่าจะมีการเลือกตั้งวาระที่ ๓ ในอนาคตอันใกล้ การดำเนินงานในระยะแรกอาจจะมีผลงานไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นองค์กรใหม่ สังคมมองว่าเป็นองค์กรที่ทำงานคล้ายๆกับ อบจ. หรือ อบต. หรือไม่อย่างไร ? ตลอดจนทำงานซ้ำซ้อนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือไม่ ? แต่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะมี ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนองค์กร ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๓ ปีที่ผ่านมา ทำให้มีผลงานบรรลุวิสัยทัศน์ องค์กรมีความเข้มแข็งระดับยอดยี่ยมติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของประเทศ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ ขบวนองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เป็นองค์กรที่ใช้กลไกมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดเป็นเครื่องมือให้สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถแก้ปัญหาเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้บทบาทหน้าที่ภารกิจของสภาเกษตรกรฯแตกต่างจากหน่วยงานอื่น คือ เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยเหลือปัญหาเกษตรกร” โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการจัดทำแผนแก้ปัญหาเกษตรกรทุกระดับจากล่างสู่บน พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะทั้งในระดับจังหวัดและเสนอไปยังระดับชาติ ด้วยกระบวนการรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย เวทีรับฟังความเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาเป็นต้นแบบ เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และภาคเอกชน นำไปขยายผลต่อในอนาคต นี่คือบทบาทสำคัญของสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ชัดเจนและแตกต่างจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นบทบาทสำคัญที่ใช้เกษตรกรเป็นตัวตั้งในการทำงาน เป็นองค์กรที่มีความสำคัญต่อเกษตรกร เป็นสภาวิชาชีพเกษตรกรในอนาคต ประธานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร กล่าว

ด้าน ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบพระคุณ ท่านประธานสภาฯ ตลอดจนสมาชิกทุกคน ที่กล่าวชื่นชมการทำงานของหัวหน้าสำนักงานฯ ตลอดจนพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และภาคประชาชนทั่วไป ช่วยพัฒนาบทบาทหน้าที่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการประสานแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร สู่เมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรทั้งจังหวัด ภายในปี ๒๕๖๔ ที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคมโดยรวม หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรเมืองธรรมเกษตร กล่าวเพิ่มเติม


      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017