วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางชั้น 4 สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายกิตติศักดิ์ คำมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานฯ ร่วมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อแจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพิจารณาเห็นชอบโครงการฯ แผนงบประมาณประจำปี 2562 โดยเน้นการแก้ไขปัญหา บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ของเกษตรกรในจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีโครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม อำเภอละ 1 ตำบล รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ 7 ตำบล

2) โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร

2.1) การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานและเทคนิคการเตรียมสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด อย. โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

2.2) การฝึกอบรมการป้องกันและกำจัดโรคพืช โดยการใช้นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ โดย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)

ทั้งนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ยังเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่ประสบปัญหาด้านหนี้สิน น้ำเพื่อการเกษตร, ที่ดินทำกิน, สวัสดิการ และด้านอื่นๆ ตามแบบบันทึกรับเรื่องข้อมูลเกษตรกร เพื่อนำเสนอข้อมูล แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

#สถานที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045-523017 และร้องทุกข์ผ่านผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่ทุกอำเภอ