ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466852
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
166
233
1244
461953
8799
11422
466852

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 18:42:19

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00
                                                   

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่ราชการ  เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ถือเป็นหน่วยงานใหม่ที่กำลังพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งให้กับเกษตรกรในอนาคต  มีบทบาทหน้าที่เป็นเลขานุการ
ให้กับสภาเกษตรกรจังหวัดฯ มีพนักงานที่ทำงานด้านสารบัญ ระเบียบ กฎหมาย จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาเกษตรกรรม จัดทำรายงานประจำปี  ประชาสัมพันธ์กิจการของสภาเกษตรกรจังหวัด ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น ผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ประสบผลสำเร็จระดับดีในทุกด้าน เป็นไปตามนโยบายและตัวชี้วัดของสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างหนัก 
ด้วยความความสามัคคี ความรัก ความศรัทธา และความเชื่อมั่นต่อองค์กร  จนสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ในด้านต่างๆที่สำคัญดังนี้

           ๑. เป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตรร่วมกับภาคประชาสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า 
“ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่สากล ”

           ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาภาคเกษตรกรรมระดับตำบลให้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.) และเชื่อมโยงให้เกิดภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๖ องค์กร อีกทั้งยังพัฒนาความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่เกษตรอุตสาหกรรมและนโยบายสินเชื่อ ๑ ตำบล ๑ SME เกษตรในปี ๒๕๖๐

           ๓. จัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) จนสามารถผลักดันสู่แผนยุทธศาสตร์
๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของจังหวัดอำนาจเจริญได้สำเร็จ

           ๔. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆพัฒนาความเข้มแข็งองค์กร และแสวงหาความร่วมมือเพื่อยกระดับเกษตรกร
จากเกษตรกรรมแบบเดิม เป็นเกษตรอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ๔.๐  อาทิ  สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ  เกษตรและสหกรณ์
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์  มหาวิทยาลัย สาธารณสุข อบจ.และ ธกส.อำนาจเจริญ  เป็นต้น 
ทั้งนี้ได้มีแผนงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน  ๓  โครงการ เพื่อพัฒนาและขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก ธกส.ตามนโยบาย SMAEs  อย่างต่อเนื่อง คือ

                      ๔.๑ โครงการมันเส้นสะอาด อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

                      ๔.๒ โครงการโรงสีข้าวอินทรีย์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

                      ๔.๓ โครงการผลิตผักอินทรีย์ส่งห้างสรรพสินค้า บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

            ทั้งหมดนี้เป็นผลงานของสำนักงานและสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประสบความสำเร็จ
อย่างน่ายินดี จนกระทั่งผลการประเมินเว็ปไซต์การประชาสัมพันธ์ผลงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รอบที่ ๒ ของ สำนักงาน

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พบว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ติดอันดับ ๑ ใน ๔ ของประเทศ นี่คือความภูมิใจ
อันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเสียสละของสมาชิกและพนักงานทุกคน

           กระผมขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้  และจะรักษาความดีนี้ไว้  เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ 
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

                                                                                                                                     นายนิรุจน์  อุทธา

                                                                                                                 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017