ประธานสภาเกษตรกร ฯ

 
    นายกิตติศักดิ์ คำมา
 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด

พยากรณ์อากาศ

สถิติจำนวนผู้เยี่ยมชม

466812
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
126
233
1204
461953
8759
11422
466812

ไอพีคุณ : 3.236.253.192
Server Time: 2021-10-21 17:40:10

แบบแสดงความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ดีมาก - 80%
ดี - 6.7%
ปานกลาง - 6.7%
พอใช้ - 0%
ปรับปรุง - 6.7%

Total votes: 30
The voting for this poll has ended on: 30 ก.ย. 2016 - 00:00

            23 พ.ค. 60  ครม. มีมติเห็นชอบตามที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอ ร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560 - 2564
สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.สภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.2533 ที่บัญญัติให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดทำแผนแม่บทโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ได้เสีย รวมทั้งเชื่อมโยงกับแผนแม่บทระดับจังหวัด ก่อนเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาต่อไป โดยแผนแม่บทดังกล่าว มีวิสัยทัศน์คือ
องค์กรเกษตรกร เครือข่ายเข้มแข็ง โครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทั่วถึงเกษตรกรทุกคน  มี 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

            1.การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร โดยแบ่งเป็น 1.1ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร
องค์กรเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 ส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรม ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกร

            2.พัฒนาและคุ้มครองทรัพยากรทางการเกษตร ได้แก่การส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาดินและที่ดิน
โดยส่งเสริมสิทธิเกษตรกรให้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเกษตรกรรมของตนเองอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดระบบ
ชลประทานเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ความหลากหลายทางชีวภาพ

            3.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 3.1 สร้างความเป็นธรรมด้านราคา
ผลผลิตทางการเกษตร 3.2 ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาทางพันธ์พืชและสัตว์ท้องถิ่น 3.3 การเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการแปรรูปผลผลิต การตลาด และการบริโภคเพื่อการยังชีพระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน

           4. แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร สร้างความเข้มแข็งและบริหารจัดการกองทุนด้านการเกษตร โดยได้มอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำแผนแม่บทไปบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการเกษตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนแก่เกษตรกรต่อไป


==>> ลิงค์ ดาวน์โหลด แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564

      สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ
      ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง 
      อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37000 โทรศัพท์ :: 045-523-017